Find link

language:

jump to random article

Find link is a tool written by Edward Betts.

Longer titles found: Liu Xiaoming (politician) (view)

searching for Liu Xiaoming 36 found (79 total)

alternate case: liu Xiaoming

Xiaoming Liu (1,874 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article

Amin; Liu, Xiaoming (April 9, 2019). "Deep Tree Learning for Zero-shot Face Anti-Spoofing". arXiv:1904.02860 [cs.CV]. Gong, Sixue; Liu, Xiaoming; Jain
Impetigo herpetiformis (965 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
PMC 3635965. PMID 23626548. Luan, Li; Han, Shixin; Zhang, Zhenying; Liu, Xiaoming (December 10, 2013). "Personal treatment experience for severe generalized
Mode coupling (273 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
optics Nonlinear acoustics Equilibrium mode distribution Zhao, Jianhui; Liu, Xiaoming (1 May 2006). "Fiber acousto-optic mode coupling between the higher-order
Bike lane (1,677 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Planning of Nanjing in China". Uppsala University Publications: 1–57. Liu, Xiaoming; Shen, L. David; Ren, Futian (1993). "Operational Analysis of Bicycle
Beijing Bayi School (579 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Business Council. Retrieved 2021-04-13. "Remarks by H.E. Ambassador Liu Xiaoming at the Reception for Beijing Bayi School and British Schools Chinese
Solubility chart (1,083 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
doi:10.1524/zpch.1999.210.Part_1.001. S2CID 102316324. Lili Lin; Xiaohua Liu; Xiaoming Feng (2014). "Zinc(II) Perchlorate Hexahydrate". Encyclopedia of Reagents
UnAPI (273 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Alf; Fawcett, Graham; Frumkin, Jeremy; Giarlo, Michael; Hellman, Eric; Liu, Xiaoming; Pearson, Phillip; Rhyno, Art; Rylander, Mike; Sanderson, Rob; Singer
Global Bio-Chem (179 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Hong Kong Area served People's Republic of China Key people Chairman: Liu Xiaoming and Xu Zhouwen Products Corn-based biochemical products Parent Changchun
Outlaws of the Marsh (TV series) (661 words) [view diff] exact match in snippet view article
Du Jun, Zhang Yan, Zeng Xianchun, Huang Shoumin, Li Yong as rascals Liu Xiaoming, Gai Wenge, Li Jianmin, Wu Yongli, Li Xingguo, Xu Shaojie, Yuan Zongquan
Democracy movements of China (974 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
ISBN 978-0-674-41985-8. OCLC 881183403. "Interview with Ambassador Liu Xiaoming On Nile TV International". Ministry of Foreign Affairs of the People's
Permanent magnet motor (1,982 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
doi:10.1063/1.4775581. ISSN 0003-6951. Li, Junrui; Sharma, Shubham; Liu, Xiaoming; Pan, Yung-Tin; Spendelow, Jacob S.; Chi, Miaofang; Jia, Yukai; Zhang
The Vagrant (TV series) (395 words) [view diff] exact match in snippet view article
Ah Bao taking a wrong step in his life again? Li Nanxing as Ah Bao/ Liu Xiaoming Huang Biren as Gan Shushu Zheng Geping as Ah Lang Huang Yiliang as Huang
Qinling orogenic belt (3,841 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
1016/j.jseaes.2011.07.012. Wang, HongLiang; Chen, Liang; Sun, Yong; Liu, XiaoMing; Xu, XueYi; Chen, JuanLu; Zhang, Hong; Diwu, ChunRong (1 November 2007)
Chimeraplasty (264 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
fibroblasts, and 0.0002% effective in transforming yeast cells. Tran, Nam D.; Liu, Xiaoming; Yan, Ziying; Abbote, Duane; Jiang, Qinshi; Kmiec, Eric B.; Sigmund
Suizhou (649 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Zengdu District Government  • CPC Secretary Ma Qingming (马清明)  • Mayor Liu Xiaoming Area  • Prefecture-level city 9,636 km2 (3,720 sq mi)  • Urban  (2017)
Deep web (2,751 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
(PDF) on December 3, 2008. Retrieved July 26, 2011. McCown, Frank; Liu, Xiaoming; Nelson, Michael L.; Zubair, Mohammad (March–April 2006). "Search Engine
Classical complement pathway (1,877 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Shuhong; Yu, Yunxia; Shi, Juan; Zhang, Yurong; Yang, Jijuan; Yang, Lijuan; Liu, Xiaoming (2015). "Antibodies against C1q Are a Valuable Serological Marker for
Li Nanxing (1,014 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Sakagami Ichiro 2002 The Unbeatables III Yan Fei The Vagrant Ah Bao / Liu Xiaoming 2003 Home in Toa Payoh Li Baomei Baby Boom Tim Romance De Amour Huang
King penguin (4,452 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
1038/d41586-018-05850-2. PMID 30087467. S2CID 51935405. Cristofari, Robin; Liu, Xiaoming; Bonadonna, Francesco; Cherel, Yves; Pistorius, Pierre; Le Maho, Yvon;
Chinese Communist Party Provincial Standing Committee (2,027 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Yijun (Sec-Gen) – Autonomous Regions – Guangxi 13 Lu Xinshe Lan Tianli Liu Xiaoming Fan Xiaoli (HPD), Qin Rupei (EVC), Xu Shaochuan (UFD), Zeng Wanming (HOD)
Embassy of China, Pyongyang (1,987 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Guozhang April 2000 December 2001 14 Wu Donghe December 2001 August 2006 15 Liu Xiaoming September 2006 February 2010 16 Liu Hongcai March 2010 February 2015
Artificial photosynthesis (5,295 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
(6): 2245–2274. doi:10.1021/cr800542q. PMID 19438209. Tard, Cédric; Liu, Xiaoming; Ibrahim, Saad K.; Bruschi, Maurizio; De Gioia, Luca; Davies, Siân C
Johan Bollen (886 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
http://public.lanl.gov/herbertv/papers/Papers/2005/IPMliu.pdf [bare URL PDF] Liu, Xiaoming; Bollen, Johan; Nelson, Michael L.; Van de Sompel, Herbert (1 December
Music for the Requiem Mass (3,150 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
(Text by Youzhi Tang) Xia Guan – Earth Requiem, 2009. (Text by Lin Liu, Xiaoming Song) Persian Ehsan Saboohi – Phonemes Requiem (For four Soloists, mixed
Climate change and birds (7,144 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
1073/pnas.0712031105. PMC 2268164. PMID 18268328. Cristofari, Robin; Liu, Xiaoming; Bonadonna, Francesco; Cherel, Yves; Pistorius, Pierre; Maho, Yvon Le;
Orders, decorations, and medals of North Korea (1,404 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Cao de Benos Norbert Vollertsen in 1999 Ellsworth Culver on 2006-01-10 Liu Xiaoming on 2010-02-03.[citation needed] Order of the Red Banner of Three Great
Climate change in Antarctica (10,935 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
1073/pnas.0712031105. PMC 2268164. PMID 18268328. Cristofari, Robin; Liu, Xiaoming; Bonadonna, Francesco; Cherel, Yves; Pistorius, Pierre; Maho, Yvon Le;
Plum Blossom Award (1,528 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Tan Zongyao Opera: Zhang Jimin, Chen Su'e 1991 (8th) Spoken theatre: Liu Xiaoming 1992 (9th) Spoken theatre: Ning Cai, Li Qi, Yang Shutian, Wu Shanshan
Curriculum learning (1,366 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
speechrecognition". Retrieved March 29, 2024. Huang, Yuge; Wang, Yuhan; Tai, Ying; Liu, Xiaoming; Shen, Pengcheng; Li, Shaoxin; Li, Jilin; Huang, Feiyue (2020). "CurricularFace:
Hsinchun Chen (2,271 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Association for Information Systems. 15. doi:10.17705/1CAIS.01531. Liu, Xiaoming; Bollen, J; Nelson, M; Vandesompel, H; et al. (2005). "Co-authorship
Islam in China (15,817 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
the original on 8 January 2017. Retrieved 24 April 2014. "Ambassador Liu Xiaoming Holds On-line Press Conference on China–UK Relations". Ministry of Foreign
Human genetic variation (11,019 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Cheng; Raveendran, Muthuswamy; Harris, R. Alan; Fawcett, Gloria L.; Liu, Xiaoming; White, Simon; Dahdouli, Mahmoud; Deiros, David Rio; Below, Jennifer
Extinction risk from climate change (13,800 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
1073/pnas.0712031105. PMC 2268164. PMID 18268328. Cristofari, Robin; Liu, Xiaoming; Bonadonna, Francesco; Cherel, Yves; Pistorius, Pierre; Maho, Yvon Le;
North China Craton (8,690 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
2011.08.005. Liu, Yongsheng; Gao, Shan; Yuan, Hongling; Zhou, Lian; Liu, Xiaoming; Wang, Xuance; Hu, Zhaochu; Wang, Linsen (2004). "U–Pb zircon ages and
High entropy oxide (3,523 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Hao; Zhang, Pengfei; Peng, Honggeng; Abney, Carter W.; Jie, Kecheng; Liu, Xiaoming; Chi, Miaofang; Dai, Sheng (2018). "Entropy-stabilized metal oxide solid
Neural synchrony (6,514 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
ISSN 1664-1078. PMC 3110940. PMID 21716606. Liu, Difei; Liu, Shen; Liu, Xiaoming; Zhang, Chong; Li, Aosika; Jin, Chenggong; Chen, Yijun; Wang, Hangwei;