Find link

language:

jump to random article

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Hideo Hashimoto 2 found (56 total)

alternate case: hideo Hashimoto

NHK Cup (Go) (520 words) [view diff] exact match in snippet view article

Fujisawa Hideyuki 14. 1966 Hashimoto Shōji Fujisawa Hôsai 15. 1967 Ōtake Hideo Hashimoto Shōji 16. 1968 Fujisawa Hideyuki Fujisawa Hôsai 17. 1969 Rin Kaiho
F15845 (800 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
doi:10.1007/s000180050306. PMID 10228563. Imahashi, Kenichi; Kusuoka, Hideo; Hashimoto, Katsuji; Yoshioka, Jun; Yamaguchi, Hitoshi; Nishimura, Tsunehiko (1999)