Find link

language:

jump to random article

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Chen Geng 17 found (212 total)

alternate case: chen Geng

Tai Chi Hero (343 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article

as Chen Zai Yang Wu Di as Chen You Zhi Chen Si Cheng as Chen Geng Yun Xiong NaiJing as Chen Geng Yun's wife Tony Leung Ka Fai as Chen Chang Xing Feng Tsui
Lu Dongsheng (1,560 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
1927, after Wang Jingwei launched the Seven-One-Five Event, affected by Chen Geng, Lu left Wuhan City and went to Nanchang City in the late July and became
Tai Chi 0 (1,864 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Lau Dong played by Bruce Leung Siu-Lung Chen You Zhi played by Wu Di Chen Geng Yun played by Chen Sicheng Grand Uncle played by Stanley Fung aka Feng
1997 World Women's Handball Championship squads (754 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Zhihong Che Yan Xia Cong Chao Zhai Cailing Xu Jianfang Li Wei Shi Hai Yun Chen Geng Zhang Ji Chen Ana Maljko Barbara Jovicic Moira Botica Klaudija Klikovac-Bubalo
Magnoflorine (624 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
750893. PMC 5095398. PMID 27634038. He, Si-Mei; Liang, Yan-Li; Cong, Kun; Chen, Geng; Zhao, Xia; Zhao, Qi-Ming; Zhang, Jia-Jin; Wang, Xiao; Dong, Yang (2018)
Chen dynasty (5,307 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Baxian fell ill, and the throne was passed to his nephew Chen Geng or Emperor Wen of Chen. Chen Geng eliminated separatist forces within the empire and reformed
Zhang Baosheng (428 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Zhongnanhai leadership compound to treat the daughter-in-law of General Chen Geng. On 18 May 1982, Zhu Runlong, editor-in-chief of Ziran magazine, introduced
Wang Ying (actor) (300 words) [view diff] exact match in snippet view article
Living Buddha 格达活佛 Mao Zedong Zhang Boling 张伯苓 Mao Zedong 2005 General Chen Geng 陈赓大将 Mao Zedong 2006 Peng Xuefeng 彭雪枫 Mao Zedong 2007 Jinggang Mountains
Liu Jing (actor) (144 words) [view diff] exact match in snippet view article
Song Yeming 《家有儿女第二季》 Home With Kids President of Theatre 《陈赓大将》 General Chen Geng Zhou Enlai 2006 《船政风云》 Prince Gong Sun Feihu, Bao Guo'an, Wang Wei Song
Four Hands (460 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Produced by Wang Shou-Qan Chiu Shun-Ching Starring Wu Hsing-kuo Yeh Chuan-Chen Geng Le Cinematography Han Yun-Chung Edited by Ku Hsiao-Yun Music by Vanros
Our Shining Days (885 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Zheng Youen Eason Chan as Ministry of Education's official Yan Ni as Mrs. Chen Geng Le as Mr. Chen Our Shining Days garnered generally-positive response.[citation
Sandwich panel (2,348 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Zhang, Xiaoyu; Zhou, Hao; Shi, Wenhua; Zeng, Fuming; Zeng, Huizhong; Chen, Geng (October 2018). "Vibration Tests of 3D Printed Satellite Structure Made
Blue Shirts Society (4,768 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Whampoa graduates (the other two being CCP members Jiang Xianyun (蔣先雲) and Chen Geng (陳賡), the patriarch of the Sun Yat-sen Theory Research Group at that time);
Leo Wu (2,209 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Regret 长恨歌 Mao Mao Shanghai Channel, Jiangsu Channel The Senior General Chen Geng 陈赓大将 Zhi Fei CCTV Five Disciples of Master Huang 黄飞鸿五大弟子 Huang Liwei CTS
Happy Camp (TV series) (923 words) [view diff] exact match in snippet view article
Tang Yuzhe, Li Fei'er, Yang Di, Song Qian, Chen Ruolin, Qiao Shiyu, Chen Geng, Liu Ye Boyhood 19 Aug Li Jian, Chen Li, Luo Zhixiang, 2017 Super Boy
Gene Disease Database (4,119 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
1002/humu.22520. PMC 4130156. PMID 24478219. Liu, Ming-Xi; Chen, Xing; Chen, Geng; Cui, Qing-Hua; Yan, Gui-Ying (2014). "A Computational Framework to Infer
Fang Chih (15,607 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Jianxi attempted to reestablish networks in Guangzhou and Shanghai under Chen Geng and Deng Zhongxia. Deng and Chen were both arrested though only Deng was