Original dial plan:

(*xx|*xxxx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)

New improved dial plan:

(<:1415>[2-9]xxxxxxS0|*xx|*xxxx|<311:14157012311>S0|<511:18885004636>S0|[469]11|0|00|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)