Find link

language:

jump to random article

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Yoshio Kosugi 4 found (19 total)

alternate case: yoshio Kosugi

The Giant (1938 film) (110 words) [view diff] exact match in snippet view article

(Ryoma Seike) Sadao Maruyama (Yajiro Sogabe) Yo Shiomi (sacerdote) Yoshio Kosugi (Narutoya) "Il cinema ritrovato". Festival program. Retrieved 2 July
Samurai I: Musashi Miyamoto (931 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
roving warrior 3 Masao Masuda as woodcutter Daisuke Katō Kanta Kisaragi Yoshio Kosugi Sōjin Kamiyama William Holden as narrator in the original U.S. version
King Kong vs. Godzilla (7,662 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Haruya Kato as Obayashi's Assistant Nadao Kirino as General's Aide Yoshio Kosugi as Faro Island Chief Shin Otomo as Ship Captain Harold Conway as Scientist
Filmmaking technique of Akira Kurosawa (5,965 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Kyōko Kagawa, Daisuke Katō, Isao Kimura, Kokuten Kodo, Akitake Kono, Yoshio Kosugi, Koji Mitsui, Seiji Miyaguchi, Eiko Miyoshi, Nobuo Nakamura, Akemi Negishi