Find link

language:

jump to random article

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Yang Hongwu 12 found (15 total)

alternate case: yang Hongwu

Sun Zi Bing Fa Yu San Shi Liu Ji (115 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article

named after one of the Thirty-Six Stratagems. Chou Yongli as Sun Bin Yang Hongwu as Pang Juan Zhang Xiaolei as Zhongli Chun Zhang Zijian as Gongsun Yue
Golden Fingernails (607 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
further depresses Yu. Su also begins a relationship with a CEO Tian Sang (Yang Hongwu) and no longer cares about Peng's affair. She eventually marries Tian
Jiangshan Weizhong (207 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Yuniang Xu Huanshan as Kangxi Emperor Liu Guanxiong as Yongzheng Emperor Yang Hongwu as Yinti Wei Zongwan as Chen Shiguan Zhou Xianzhen as Mrs Chen Li Li
Secret History of Empress Wu (349 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Yupeng as Li Dan Liu Changde as Helan Minzhi Chen Jiming as Di Renjie Yang Hongwu as Pei Yan Zhang Bojun as Li Yifu Ding Chong as Deguan Ren Xihong as
The Prince of Han Dynasty (539 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Li Ling Liu Yun as Qiuchan Li Li as Huo Qubing Liu Xiaohu as Ji Anshi Yang Hongwu as Ji An Zhao Xiaorui as King of Hunxie Hu Guangzi as Li Guangli Guan
Founding Emperor of Ming Dynasty (635 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Xiaoning as Liu Bowen Chen Changhai as Li Shanchang Ebusi Yonglin as Xu Da Yang Hongwu as Tang He Hou Xiangling as Zhu Biao Zhou Zhengbo as Yang Xian Qian Yifei
Heroes of Sui and Tang Dynasties (2014 TV series) (261 words) [view diff] exact match in snippet view article
of Tang. Chen Liangping as Zhangsun Wuji. Kent Tong as King Baokang. Yang Hongwu as Qin Shubao. Hou Jie as Yuchi Gong. Yuan Bingyan as Zhao Furong. (in
Heroes of Sui and Tang Dynasties (519 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Yang Yichen. Chen Kuangkuang as Wang Bodang. Zhang Bojun as Yang Lin. Yang Hongwu as Li Mi. Yue Junling as Su Wei. Lei Lei as Chen Shubao. Du Zhiguo as
God of War, Zhao Yun (1,676 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Yu Yan Qingshu as Lady Wu Yang Guang as Elder Qiao Wang Kun as Lu Su Yang Hongwu as Huang Gai Yin Zhefei as Cheng Pu Cai Gang as Zhang Zhao Hong Zhao
Untouchable Lovers (231 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
dies under the hands of Mo Xiang, whose parents were killed by him. Yang Hongwu Shen Qingzhi A government official. Shen Youzhi's uncle. Li Zhongyu Shen
The Legend of Haolan (525 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
doctor in the Zhao court. Lu Zhongtai The Director of the Grand Diviners. Yang Hongwu Gao Meng A general. Pei Zitian Gao Haoyang A general. Yao Weiping Lian
Love and Destiny (619 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Ting A deity who inherits the position of the Ruler of Shan Ling tribe. Yang Hongwu Wu A witch doctor of Shan Ling Tribe. Jing Xiu's advisor. Wang Ting Xiao