Find link

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Xinyu Zhang 5 found (6 total)

alternate case: xinyu Zhang

Nanofiber seeding (427 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article

steps. [6] ^ Synthesis of Polyaniline Nanofibers by ‘Nanofiber Seeding’ Xinyu Zhang, Warren J. Goux, Sanjeev K. Manohar J. Am. Chem. Soc.; 2004; 126(14)
2014 Cup of China (748 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Zhang Hao Wang Xuehan / Wang Lei Yu Xiaoyu / Jin Yang Wang Shiyue / Liu Xinyu Zhang Yiyi / Wu Nan Zhao Yue / Zheng Xun  France Gabriella Papadakis / Guillaume
Lost in Panic Room (240 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Quan. Yang Xiao as Lin Hai. Li Wanyi as Lin Xiaoyu. Liu Xiaoxi as Duan Xinyu. Zhang Yukui as Master Jiang. Yu Dongjiang as Zhang Siyi. It grossed ¥10 million
2015 Four Continents Figure Skating Championships (1,173 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Jian Peng Cheng / Zhang Hao Sui Wenjing / Han Cong Wang Shiyue / Liu Xinyu Zhang Yiyi / Wu Nan Zhao Yue / Zheng Xun  Chinese Taipei Chih-I Tsao Jui-Shu
2014 Four Continents Figure Skating Championships (3,902 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Ziquan Sui Wenjing / Han Cong Wang Wenting / Zhang Yan Wang Shiyue / Liu Xinyu Zhang Yiyi / Wu Nan Zhao Yue / Liu Chang  Chinese Taipei Jui-Shu Chen Jordan